Watertoets

Door de klimaatverandering komen er steeds meer extreem natte en extreem droge periodes, met de nodige gevolgen: stijging van de zeespiegel, een verhoogde afvoer via de rivieren en een verdergaande bodemdaling. Dat vraagt om ruimtelijke plannen die rekening houden met deze ontwikkelingen. Het watertoetsproces is één van de instrumenten om dit te bereiken. Het is geen toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek brengt.

 

Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Ruimtelijke plannen moeten voorzien zijn van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Het waterschap kijkt of in een plan voldoende rekening is gehouden met de waterhuishouding ter plaatse en geeft een wateradvies.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23