icon-close-black

Verzelfstandiging accommodaties

Regierol overheid

Mede door de toenemende regierol van de overheid, komen de kerntaken van de overheid in relatie tot de ambities van vereniging ter discussie. Voor overheden is deze verandering steeds vaker aanleiding om het beheer en de exploitatie van gemeentelijke accommodaties over te dragen aan derden (verenigingen, stichtingen of bedrijfsleven).

Verenigingen en stichtingen hebben vaak een betere toegang tot subsidies en bijdragen. Daarnaast zijn zij minder gevoelig voor politieke of ambtelijke besluitvorming en overhead(kosten).

Drie vormen van verzelfstandiging

Wij onderscheiden drie verschillende vormen van verzelfstandiging:

  • Interne verzelfstandiging: apart gemeentelijk organisatieonderdeel, sportbedrijf.
  • Externe verzelfstandiging: zelfstandige rechtspersoon met gemeentelijke invloed (stichting of BV met gemeente als grootaandeelhouder).
  • Privatisering: zelfstandige rechtspersoon zonder gemeentelijke inbreng (vereniging, stichting of bedrijfsleven).

Wij ondersteunen bij het inventariseren van de huidige situatie en vertalen dit naar mogelijke scenario’s. Hierbij wordt een businesscase opgesteld op basis van de exploitatiekosten van het areaal in relatie tot de te verwachten inkomsten. Hierbij worden tevens de verschillende beheervormen onderzocht en de mogelijke risico’s in kaart gebracht.

Implementatie

Na de keuze tot verzelfstandiging volgt een periode van implementatie. In deze fase worden de afspraken contractueel vastgelegd en wordt met elkaar afgesproken op welke wijze gecontroleerd wordt of aan de wensen van de gemeente en bijvoorbeeld de wettelijke zorgplicht wordt voldaan.

Delen

Silvain van de Wiel

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Silvain.

+31 (0)6 833 979 89