icon-close-black

Sportvoorzieningen

Advies
Gemeenten zijn continu bezig zijn met het herindelen en verbeteren van de voorzieningen in hun gemeente. Huidige locaties van sportaccommodaties zijn vaak omgeven door bebouwing waardoor eventuele uitbreidingen onmogelijk zijn geworden. Ook het samenvoegen van verschillende sporten en ook accommodaties met kunst-, cultuur- en welzijnsfuncties vormt een aanleiding voor het verplaatsen en ontwikkelen van nieuwe accommodaties.
Wij denken vanaf de initiatieffase mee in het ontwikkelen van een visie, het doen van een haalbaarheidsstudie tot en met de beheerfase van de gerealiseerde accommodaties. Aan de hand van capaciteitsberekeningen en bezettingsplannen helpen wij het ontwerp optimaal af te stemmen op de behoefte. Met de juiste kennis op het gebied van realisatie en beheer en een gezonde dosis inventiviteit worden de mogelijkheden van een nieuwe of bestaande situatie zichtbaar gemaakt.

Ontwerp
Om de leefbaarheid en kwaliteit te vergroten zijn gemeenten doorlopend bezig met het herindelen en verbeteren van sportvoorzieningen en -accommodaties. Wij denken actief mee vanaf de eerste ontwikkeling tot aan de beheerfase van de gerealiseerde voorzieningen. Hierbij worden diverse mogelijkheden belicht die aansluiten op uw specifieke situatie en de bijbehorende kosten (zowel de investerings- als de exploitatiekosten) inzichtelijk gemaakt. Zo kunt u als opdrachtgever een weloverwogen besluit nemen.
Niet alleen de eisen van de NOC*NSF en de verschillende sportbonden zijn leidend voor het technisch ontwerp van een sportaccommodatie. De individuele gebruiker, sportverenigingen en -belanghebbenden binnen uw gemeente en de oplopende kosten voor onderhoud zijn leidend in het neerzetten van een haalbaar ontwerp. Door integraal te werken, in combinatie met de nieuwe bebouwing, zorgen wij voor een naadloze overgang van binnen naar buiten. Het spreekt voor zich dat duurzaamheidsaspecten hierbij standaard worden meegenomen.

Sportvloeren
De hoge kwaliteit van sportaccommodaties vormt de basis voor de hoge sportparticipatie in Nederland. Leren, zorg, welzijn, ontmoeten en bewegen vinden elkaar in de vele sportvoorzieningen die ons land rijk is. Het is van essentieel belang dat er goede sportvloeren worden aangelegd, waarop iedereen op zijn eigen niveau kan sporten.
Sportvloeren moeten voldoen aan de volgende uitgangspunten: duurzaamheid, functionaliteit, veiligheid, bespeelbaarheid en uniformiteit.

Wij zijn mede namens onze opdrachtgevers actief in de markt om een bijdrage te leveren aan goed sportvloeren. We inspecteren vele sportvloeren en onderhouden contacten met alle leveranciers om een zo compleet mogelijk beeld te hebben van de mogelijkheden binnen de snel veranderende markt. Uit de realisatie- en renovatieprojecten halen we kennis en ervaring op met toepassing van bouwmaterialen en wijze van uitvoering. We krijgen feedback van de spelers en opdrachtgevers. Deze kennis, ervaring en feedback vertalen wij continue in de nieuwe plannen en bestekken om zo de kwaliteit op een hoog niveau te houden.

Door actief te zijn in de werkgroepen van de NOC*NSF en onze kennis te delen bij de VSG, platformbijeenkomsten en informatiedagen dragen wij indirect bij aan het behouden van de goede kwaliteit van de sportvloeren binnen Nederland.

Natuurgras
Natuurgrasvelden vormen nog altijd ruim het merendeel van de sportvelden in Nederland. Het aanleggen en onderhoud daarvan vraagt om specifieke kennis over bodem, grassen, normen en technieken (machines en toepassingen in de constructies). Wij streven er naar de betrouwbaarheid van een natuurgrasveld te waarborgen door een goede aanleg en een gedegen onderhoudsplan.
Advies over natuurgras kent diverse aanleidingen. Van het oplossen van een specifiek probleem tot regulier onderhoud, de eerste aanleg bij een nieuwe accommodatie tot een meerjaren onderhouds- en renovatieplanning (MJOP). Maar ook het terug ombouwen van kunstgras naar natuurgras wegens teruglopende capaciteitsbehoefte in de krimpregio’s. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden delen wij graag onze ervaringen uit het verleden en onze blik op de toekomst.

Beregening
Vroeger werd er veel gewerkt met pijpen of slangen met sproeiers op een mobiele pomp aan de rand van de sloot. Maar tijden veranderen. Tegenwoordig zijn er voor de uitvoering van beregening diverse, geavanceerde systemen beschikbaar.
Deze systemen variëren van (ondergrondse) hoofdleidingen voorzien van hydranten waar de zichzelf oprollende slangen aan worden gekoppeld tot totaal ondergrondse systemen met pop-up sproeiers. Wij adviseren op basis van ervaring. Te veel of te weinig beregenen kan namelijk negatieve effecten hebben op de gewenste kwaliteit van de grasmat.

Technische uitwerking

Naast de sportvloeren (kunstgras/kunststof/natuurgras) zelf zijn er vele technische toepassingen die nodig zijn voor gebruik van deze vloeren. Hierbij is het van belang dan niet alleen de juiste keuzes in techniek worden gemaakt, maar dat ook het gebruik van deze voorzieningen aansluit bij de gebruiker. Daarnaast is het van belang dat de technische onderdelen duurzaam worden uitgewerkt zodat deze aansluiten bij de vervangingscyclus van het meerjaren onderhouds- en renovatie plan. Wij verzorgen de gehele technische uitwerking en kunnen op basis van onze kennis en ervaring onze opdrachtgevers optimaal informeren.

Een voorbeeld van een dergelijke uitwerking zijn de beregeningsinstallaties. Vroeger werd er veel gewerkt met pijpen of slangen met sproeiers op een mobiele pomp aan de rand van de sloot. Maar tijden veranderen. Tegenwoordig zijn er voor de uitvoering van beregening diverse, geavanceerde systemen beschikbaar die volledig op afstand kunnen worden bediend. Steeds vaker wordt ook gekeken naar de kwaliteit van het beregeningswater en het efficiënt gebruik van water in droge perioden. Wij adviseren op basis van ervaring en de technische mogelijkheden van de diverse installaties. Hiervoor werken we in een vroegtijdig stadium van een project samen met gerenommeerde bedrijven zodat de installatie goed aansluit bij de behoefte van de gebruiker.

Een ander belangrijk voorbeeld van techniek bij sportvloeren is verlichting. De ledverlichting heeft inmiddels zijn intrede gedaan bij sportvelden maar vele velden zijn nog voorzien van traditionele verlichting. Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het realiseren of ombouwen van de installaties. Hiervoor maken we lichtplannen met bijbehorende lichthinderonderzoeken. Door gebruik te maken van bestaande subsidies denken we mee in de financiële uitvoerbaarheid en haalbaarheid. We ondersteunen onze opdrachtgevers in dergelijke subsidietrajecten vanaf ontwerp tot aan realisatie.

De technische uitwerkingen binnen sportaccommodaties zijn talrijk. Naast bovengenoemde aspecten zijn de hekwerken, kantoplossingen, verhardingen maar ook sportinrichting van groot belang voor optimale inrichting gebruik en onderhoud van sportaccommodaties.

Delen

Jeroen van de Ven

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Jeroen.

+31 (0)6 533 231 79