icon-close-black

Ruimtelijke onderbouwing

Vergunningen

Wij verzorgen of ondersteunen onze opdrachtgevers bij zowel complete omgevingsvergunningen als losse vergunningen als bijvoorbeeld een kapvergunning.

Op basis van de eisen uit het bestemmingsplan en de voorgenomen ontwikkeling scannen wij de inhoud en omvang van de benodigde vergunning. Wij hebben een model ontwikkeld voor alle vergunningen die nodig kunnen zijn voor projecten in de buitenruimte. Hierin zijn alle mogelijkheden en voorwaarden, doorlooptijden per bevoegd gezag gewaarborgd.

Dit model stellen wij ter beschikking aan onze opdrachtgevers om te zorgen dat er niets vergeten wordt en de procedures tijdig in gang gezet worden. Zie het als een leidraad die wij ook gebruiken als de vergunningsaanvragen door ons worden voorbereid.

Middels  een ruimtelijke onderbouwing met daarin de plantoelichting komen alle relevante facetten van een project aan bod. Wij organiseren de gehele onderbouwing inclusief benodigde onderzoeken op het gebied van archeologie, ecologie, milieu, lichthinder, geluidshinder etc. Dit doen wij met vertrouwde partijen of, indien gewenst met partijen waar onze opdrachtgevers contracten of goede ervaringen mee hebben.

Daar waar nodig gaan we het gesprek aan met de specialisten van de vergunningverlener om maatwerk te kunnen inbrengen en daarmee het proces van verlening te versoepelen.

Watertoets

Door de klimaatverandering komen er steeds meer extreem natte en extreem droge periodes, met de nodige gevolgen: stijging van de zeespiegel, een verhoogde afvoer via de rivieren en een verdergaande bodemdaling. Dat vraagt om ruimtelijke plannen die rekening houden met deze ontwikkelingen. Een watertoets is één van de instrumenten om dit te bereiken. Het is geen toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek brengt.
Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Ruimtelijke plannen moeten voorzien zijn van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Het waterschap toetst of in een plan voldoende rekening is gehouden met de waterhuishouding ter plaatse op basis van de waterparagraaf en watertoets.

Risico-inventarisatie

Elk project komt met de nodige risico’s. Wij maken het mogelijk om tijdens het voortraject  de belangrijke risico’s in kaart te brengen, zodat de haalbaarheid van het project getoetst kan worden en mogelijke kansen zichtbaar worden.

Wij analyseren projectrisico’s en bepalen de kans op het uitlopen van de geplande projectduur of overschrijding van het budget. Kennis en ervaring uit het verleden, een praktische blik op het plan en het benaderen van overige stakeholders geven een compleet beeld van een project. We houden de projectrisico’s gedurende het hele proces in beeld en kunnen zo inspelen op optredende veranderingen binnen een project.

Delen

Silvain van de Wiel

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Silvain.

+31 (0)6 833 979 89