icon-close-black

Ontwerp buitenruimte

Wonen en werken

Stedelijke inrichting laat bij uitstek ruimte voor ideeën. Nieuwe gedachten over de huidige en toekomstige gebruikers. En haalbare plannen over de financiering en uitvoering daarvan. Reden voor ons om steevast te redeneren vanuit opdrachtgever én stakeholders. Ervaring uit het verleden leert dat bij veel projecten te laat wordt gezien welke invloed derden op processen en buitenruimte kunnen uitoefenen en welk gevolg dit heeft voor de planning en de kosten van een project.

Wij ondersteunen en adviseren in alle aspecten van een inrichtingsplan. Vanaf het beginstadium adviseren wij over de exploitatie en verwachte processen, tot en met de uitvoering en begeleiding daarvan. Wij bieden expertise en ervaring in integrale disciplines zoals verkeer, water, infrastructuur, groen en milieu. Onze praktische kennis op het gebied van financiën, juridische zaken en procesmanagement maakt dat we snel kunnen werken aan haalbare plannen.

Mobiliteit

Om verkeersmaatregelen vanuit het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) te vertalen naar haalbare en maakbare plannen heb je inzicht nodig. De theorie en de praktijk sluiten namelijk niet altijd naadloos op elkaar aan.

Wij zijn sterk in het blootleggen van de uitdaging achter de vraag en deze te vertalen naar een verkeerstechnische oplossing. Dit ontwerp op hoofdlijnen biedt een goede basis voor budgettering en knelpuntenanalyse. Zodat u verder kunt met prioriteren ten behoeve van het uitvoeringsprogramma.

Natuur en Landschap

Natuurontwikkeling, waterwinning, -berging of -zuivering, cultuurhistorisch erfgoed, het verbinden van stadsranden met het stedelijk centrum of een combinatie daarvan. De inrichting van het buitengebied vraagt altijd om behoud en versterking van de aanwezige natuurlijke inrichting. Het ingrijpen in de natuurlijke omgeving, door inrichtings- en beheermaatregelen uit te voeren, vormt voor ons een middel om tot een optimale inrichting te komen.

Onze kracht is het combineren van een analytische beeld met creatieve en realistische ideeën. Het resultaat is een praktisch uitvoerbaar en stevig onderbouwd landschappelijk ontwerp. Wij hebben als doel meerwaarde te creëren door de koppeling te leggen tussen ontwikkelen, inrichten en beheren.

Visualisaties

Een ontwerptekening is veelal 2-dimensionaal. Het is daarom voor veel mensen lastig om op basis daarvan een eindsituatie voor te stellen. Laat staan op basis van een initiatiefdocument. Wij zijn in staat om op een fraaie wijze de eindsituatie 3-dimensionaal te visualiseren. Afhankelijk van het doel en de fase van een project wordt de mate van detaillering gekozen. Dit helpt om draagvlak te creëren bij onder andere beheerders, bewoners en politieke bestuursleden inzicht te verschaffen en het besluitvormingsproces te versnellen.

Delen

Wouter Buddingh

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Wouter.

+31 (0)6 557 559 25