icon-close-black

Ledverlichting

Duurzame sportveldverlichting

Veel gemeenten en verenigingen zijn voornemens om te investeren in duurzame sportveldverlichting. Hiertoe willen zij een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid tot het vervangen van de traditionele verlichting door ledverlichting.

Lichtplan

Als eerste zal een lichtplan worden opgesteld. Als basis voor dit lichtplan worden de wettelijke eisen en de normen van NOC*NSF, NVVS en de aanbevelingen van de betreffende sportbonden gehanteerd. Aan de hand van dit lichtplan worden verdere plannen gemaakt met betrekking tot de locaties van installaties, de ligging van kabels en leidingen et cetera.

Na het gereedkomen van het lichtplan wordt beoordeeld of er mogelijke lichthinder zal ontstaan naar de omgeving. Een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van de ligging van de velden en de omliggende bebouwing. Het lichthinderonderzoek kan van belang zijn als onderligger voor een eventueel aan te vragen vergunning of bezwaar van omwonenden. Newae heeft gespecialiseerde programmatuur waarmee het effect van de verlichting gesimuleerd wordt op omliggende objecten. Naast een object kan een aanwijzing van een natuurgebied eveneens bepalend zijn voor de hoeveelheid toegelaten licht. Denk hierbij aan de Ecologische Hoofdstructuur of Ecologische verbindingszone.

Kosten/Baten

Er wordt berekend wat de huidige installaties kosten in exploitatie (afschrijving en kapitaalslasten) en gebruik (verbruikslasten). Ook wordt deze berekening uitgevoerd voor de nieuwe situatie (aan de hand van het lichtplan, het programma van eisen en een globale kostenraming). Dit resulteert inzicht in meerkosten voor de expositielasten en de minderkosten (besparing) voor het energieverbruik. Newae heeft modellen ontwikkeld waarmee een break-even punt berekend kan worden. Dit break-even punt (het punt dat de investering gaan renderen), ligt voor elke situatie anders. De voornaamste oorzaak hiervan ligt in het aantal branduren.

De realisatie van nieuwe sportveldverlichting is btw-plichtig, er zijn wel verschillende mogelijkheden om de btw (deels) te compenseren en/ of extra subsidie aan te vragen voor de ledverlichting. Newae kan u informeren over de mogelijkheden en voorwaarden van deze subsidiemogelijkheden (BOSA en SPUK).

Realisatie

Als de beslissing genomen is om te investeren in ledverlichting kan Newae u van dienst zijn met het aanvragen van de benodigde vergunningen, het opstellen van een bestek, de begeleiding van de aanbesteding en het houden van toezicht op de werkzaamheden.

Delen

Silvain van de Wiel

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Silvain.

+31 (0)6 833 979 89