icon-close-black

Contractvorming

Aanbestedingsstrategie
Welke aanbestedingsvorm kiest u voor uw project? Het is zinvol om hierover al in een vroeg stadium na te denken. Er zijn vele contractvormen mogelijk en de richting die u kiest zal van belang zijn voor het voorbereidingsproces.
Er is niet één beste methode. De keuze hangt af van projectinhoud, tijd en risico’s. Maar ook van het kennisniveau van opdrachtgevers en de toegevoegde waarde van de marktpartijen. Graag helpen wij u bij het maken van een weloverwogen keuze passend binnen de wet- en regelgeving.

Bouwteam
Een minder vaak toegepaste contractvorming is het werken in een bouwteam. Niet alle projecten lenen zich voor een bouwteam maar voor sommige uitdagingen kan een bouwteam een groot voordeel opleveren voor alle betrokken partijen.

Voordeel van een bouwteam is dat optimaal gebruik van kennis in de markt op het gebied van innovatieve constructies, duurzaamheid en risicodragende oplossingen. Het selecteren van een goede bouwteampartner vraagt om kennis van de markt én de techniek.
We hebben ervaring met het selectieproces en de begeleiding van bouwteams, zowel procesmatig als inhoudelijk.

Het bouwteam verzorgt de voorbereiding en vergunningen om te komen tot een optimale, technische uitwerking (technisch ontwerp). Gelijktijdig aan de technische uitwerking worden de kosten in beeld gebracht op basis van de prijzen uit de bouwteamovereenkomst. Op basis van een aannemingsovereenkomst kan de bouwende partij direct starten met de realisatie. Aangezien de aannemer volledig op de hoogte is en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de voorbereiding van het werk verloopt de realisatie soepeler en wordt er minder tijd en geld verspild met communicatie en afstemming. De ervaring bij projecten in een bouwteam is dan ook dat de aannemer het gevoel heeft zijn volledige kennis en kunde in te kunnen brengen en niet puur bezig is met uitvoeren van wat op papier is gezet door anderen. Dit leidt in de meeste gevallen tot een goed en gedragen eindproduct.

Beeldbestekken
Steeds meer beheerders van de openbare ruimte werken met kwaliteitshandboeken, beeldbestekken en bewonersschouwen. Kenmerkend daarbij is het gebruik van beelden/foto’s en nieuwe meetmethoden om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten en te beschrijven. In tegenstelling tot het sturen op budgetten en frequenties wordt er dan gestuurd op de output.
Beeldgericht werken stelt u in staat om vraaggericht te werken voor bewoners en bestuur. Met behulp van herkenbare foto’s en eisen zijn belanghebbenden binnen en buiten de organisatie beter te informeren over de doelstellingen en de resultaten van de verschillende beheermaatregelen.
Sommige gemeenten willen een stap verder. Bij hun is de kwaliteit in sommige gevallen niet meer het beoogde doel maar et effect dat ermee wordt bereikt staat juist centraal. Het gaat hierbij bijvoorbeeld niet om hoeveel centimeter een grasspriet mag zijn, maar dat een trapveldje geschikt moet zijn om jaarrond op te spelen en rennen. Deze outcome staat centraal voor de gebruiker, dat is wat ervaren wordt. Daarom kiezen steeds meer gemeenten voor alternatieve contractvormen.

Raamcontracten

Op specifieke onderdelen binnen de openbare ruimte, waarbij er behoefte is aan een langdurige samenwerking met specialistische marktpartijen, wordt er veel gewerkt met raamcontracten. Denk hierbij aan onderhoud van bedrijventerreinen, sportparken, recreatieve terreinen of gladheidsbestrijding. Op basis van de RAW systematiek stellen wij raamcontracten op voor onze opdrachtgevers, waarbij de opdrachtgever flexibel kan inspelen bij optredende veranderingen. Daarnaast bieden deze contracten meer ruimte om de kennis van de marktpartij volledig te benutten en het ontzorgen van de opdrachtgever mogelijk te maken. Marktpartijen zien deze contracten dan ook als een uitdaging omdat deze de kwaliteit stimuleren zodat er een langdurige en prettige samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtgever kan ontstaan.

Overige bestekken

Naast beeldbestekken en raamcontracten is deze meer traditionele contractvorm nog een veel toegepaste wijze voor het uitwerken van projecten in de openbare ruimte. Wij stellen samen met onze opdrachtgevers complete bestekken op met behulp van de RAW systematiek. Hierbij kan alle kennis en ervaring worden uitgewerkt tot op werkzaamheden niveau met bijbehorende resultaatverplichting. Ook hebben wij uitgebreide kennis en ervaring met de bijbehorende UAV (Uniforme administratieve voorwaarden). Op basis van het bestek kunnen we een bestekraming opmaken die tot op detailniveau de kosten inzichtelijk maakt, zodat u niet verrast wordt bij de aanbesteding.

In veel gevallen verzorgen wij tevens de directievoering en toezicht bij de realisatie van onze opgemaakte bestekken.

 

Delen

Jeroen van de Ven

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Jeroen.

+31 (0)6 533 231 79